עדכוני פסיקה

דיני משפחה ומעמד אישי

יולי 2017 - חלק 2

המהפכה במזונות ילדים

בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית, (ביהמ"ש העליון, ניתן ביום 19.7.17)

ביהמ"ש העליון בהרכב מורחב קבע כי יש לאמץ את הפרשנות ההלכתית לפיה בגילאי 6-15 מוטל חיוב מזונות הילדים על שני ההורים מדין צדקה, ולכן החובה לדאוג למזונות הילדים מוטלת עליהם באופן שווה. במישור היישומי, ייקבע כברירת מחדל הורה מרכז, שבמצב של השתכרות שווה יקבל לידיו מן ההורה האחר מחצית מן הוצאות הילדים שאינן הוצאות קיום שוטפות או הוצאות מדור, וירכז את הטיפול בהוצאות אלה.

מדובר באחד מפסקי הדין החשובים שניתנו בעשור הנוכחי בתחום מזונות הילדים, הקובע כללים לפיהם יחולק נטל מזונות הילדים בין הורים יהודים המקיימים משמורת פיזית משותפת על ילדיהם, המתבטאת בחלוקה שוויונית של זמני שהיית הילדים אצל כל אחד מהם.

לא מתערבים במזונות זמניים

רמ"ש (חי') 51744-03-17 פלוני נ' פלונית, (מפי כב' הש' חננאל שרעבי, ניתן ביום 26.03.17)"

עסקינן בערעור על החלטת כב' ביהמ"ש לענייני משפחה לפסיקת מזונות זמניים. ביהמ"ש המחוזי קבע כי אין מקום להתערב בשיעור המזונות הזמניים שנפסקו לילדיהם הקטינים של בני הזוג, למרות שדמי המזונות הזמניים שנקבעו פחותים משיעור דמי המזונות שהוכרו בפסיקה כמשקפים צרכים הכרחיים של קטין בישראל.

בפסיקה זו חוזר ביהמ"ש על הכלל כי על ערכאת הערעור להימנע מהתערבות בקביעתם של בתי המשפט לענייני משפחה בדבר שיעור המזונות הזמניים, אלא אם כן מדובר במקרה חריג ויוצא דופן.

מינוי מתאם הורי

תמש (י-ם) 54730-02-16 ב.ק נ' ל.ק (מפי כב' הש' נמרוד פלקס, ניתן ביום 7.3.17)

במסגרת פס"ד זה קבע ביהמ"ש כי ניתן למנות מתאם הורי כחלק מסמכויות בית המשפט גם אם זה לא נתבקש במפורש על ידי הצדדים. הקושי השורשי במקרה דנן היה העדר שיתוף הפעולה בין ההורים וכישלונם להשכיל לראות את צרכי הילדים וטובתם. בנסיבות אלו, ביהמ"ש סבר כי הסעד הנכון הנו מינוי מתאם הורי, בעל סמכויות הכרעה, אף אם מינוי מתאם הורי לא נכלל בגדרי הסעדים שביקש מי מהצדדים מלכתחילה, או אף אם יש בפתרון זה קביעות והתייחסות מעבר למחלוקת הנקודתית שהובאה בפני ביהמ"ש.

פסיקה זו נשענת על הוראת סעיף 68(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, לפיה לבית המשפט סמכות לנקוט אף מיוזמתו אמצעים לשמירת ענייניו של קטין, מקום בו מוצא בית המשפט כי האמצעי המתאים הוא העברת ההכרעה לגורם אחר, לרבות מתאם הורי, הוא מוסמך לעשות כן.

ביטול הסכם ממון בין ידועים בציבור

תמ"ש (י-ם) 29156-07-16 ב.כ. נ' כ.ש. (מפי כב' הש' פליקס גורודצקי, ניתן ביום 19.6.17)

תביעה לביטול הסכם ממון שאושר על ידי ביהמ"ש וקיבל תוקף של פסק דין ושמטרתו לשמור על ההפרדה הרכושית בנכסי הצדדים – ידועים בציבור. ביהמ"ש קבע כי אין בסיס לטענת התובע כי הוא הוחתם על הסכם ממון שונה משהוצג לו, לפיו יש לו זכות מגורים בדירת הנתבעת עד 120, וזאת לאחר ששוכנע כי הסכם הגירושין נעשה מתוך רצון חופשי, תוך שכל צד מבין את ההשלכות של אישור הסכם הממון. במקרה דנן היה מדובר בבני זוג ידועים בציבור ועל-כן הוסיף ביהמ"ש וקבע כי בחירת ידועים בציבור לאשר הסכם ממון בפני ערכאה שיפוטית – שעה שאין חובה לעשות כן כתנאי לתוקפו של הסכם הממון – מקנה להסכם זה ולתוצאותיו משנה תוקף. כלומר, אישור הסכם הממון בין בני זוג ידועים בציבור עשוי לתרום לכוחו המחייב של ההסכם ולצמצם את היכולת לבטלו.

מפסק דין זה אנו למדים כי אישור הסכם ממון בין בני זוג ידועים בציבור עשוי לתרום לכוחו המחייב של ההסכם ולצמצם את היכולת לבטלו.