האם ניתן לקבל היתר לפרסום 17 הליכים שהתנהלו בדלתיים סגורות בבית משפט לענייני משפחה, ללא הוכחת נחיצות, שיהיו לנחלת הכלל?

בין הצדדים, בני זוג לשעבר, נדונו 17 תיקים בבית משפט לענייני משפחה, לאורך העשור האחרון.
המבקשת הגישה בקשה כי היא חפצה לפרסם את כל החומר שהוגש במסגרת התיקים לביהמ"ש לענייני משפחה, מבלי יוצא מן הכלל.

המשיב, לקוח המשרד, התנגד לבקשתה, וטען כי כל מטרתה של המבקשת היא לפגוע בפרטיותו, לנקום בו ולבייש אותו.

ביהמ"ש דחה את הבקשה לפרסום גורף של כל החומרים, שכן לא הוכחה ולא פורטה נחיצות הפרסום לצדדים שלישיים, פרסום שכזה ייפגע וישלול את הזכות של המשיב וילדיהם לפרטיות, ומשהדרישה לפרסום נגעה בשיקולים זרים.

תיק בו ייצגו עו"ד יהונתן קניר ועו"ד שחר מלול שיבר ממשרדינו.