עדכוני פסיקה

אפריל 2020

שינוי שיח – ניכור הורי

תלה"מ 44950-12-18 מ.ב נ' ד.פ (ניתן ביום 2.3.20 מפי כב' סגן הנשיא א. זגורי)

תביעת אב לביטול חיובו במזונות שלושה קטינים על רקע ניכור הורי קשה.
מדובר בניכור הורי פתולוגי קשה ביותר, שנמשך למעלה מעשור, כשכל ניסיונות ההתערבות הטיפוליים והשיפוטיים כשלו, ובשנתיים האחרונות קיים נתק מוחלט. הניכור מקורו מצד האם אך גם לאב חלק באחריות למצב. לעמדת ביהמ"ש יש לעבור משיח בהמשגה הקיימת של ״בן מרדן״ לשיח של ״סרבנות קשר בשל ניכור הורי״, והבנייתו לקטגוריות מתאימות:
1. מקרה של סרבנות קשר בשל ניכור הורי פתולוגי עם היעדר היתכנות לחידוש קשר – עלול להוביל לביטול החיוב במזונות.
2. מקרה של סרבנות קשר המורכבת גם מריחוק של הילד מההורה וגם מאשם תורם של ההורה המנוכר – עלול להוביל לכל היותר להפחתה במזונות, אך לא ביטולם.
3. מקרה של סרבנות קשר שנובעת בחלקה הגדול או באופן בלעדי מההורה מסורב הקשר – לא צריך להפחית במזונות.
כב' השופט זגורי מניח קריטריונים מנחים לבחינת הסוגייה; בשלב ראשון יש לקבוע את הקטגוריה המתאימה אליה משתייכת מערכת היחסים של הילד עם הוריו. ככל שביהמ"ש קובע כי מדובר בקטגוריה 1 או 2, עליו להביט על התהליך שהביא לניכור, וכן להביא בחשבון את משך זמן הניכור, התנהלות הצדדים, ניסיונות לחידוש הקשר, השפעתם האפשרית של ביטול/הפחתת מזונות על הנתק/חידוש קשר בעתיד, יכולת ההורה המנכר לספק צרכים הכרחיים של הילד במקרה של הפחתה/ביטול. שינוי בשיח, לפי האמור, יביא לכך שילד המסרב לקשר עם הורה בשל פרקטיקות הניכור שננקטו כנגדו אינו האשם או האחראי לסרבנות הקשר, אלא הליך הניכור שהוא מעורב בו ואשר מונע ומופעל ידי הורה מנכר.

ביישום לענייננו, המקרה דנא נופל לקטגוריה מס' 2. הנתק במקרה הנוכחי הינו קשה ביותר, הוא מוחלט, ממושך ולא נראית אפשרות לשיקומו. במצב זה, יש מקום לשקול הפחתה משמעותית בתשלום המזונות. יחד עם זאת, בשל מצבם הכלכלי של התובעת והילדים והקושי הטמון בהפחחת המזונות בשל חשש לפגיעה בקיומם ובסיפוק צרכיהם ההכרחיים, שיקול המידתיות וטובת הילד מחייבים הפחתה מתונה ויחסית תוך הותרת מינימום שבמינימום לקיום אנושי וסיפוק צרכיהם ההכרחיים.

הגיעה שעת תיאום הורי

תלה"מ 11945-01-20 פלונית נ' פלוני (ניתן ביום 4.3.20 מפי כב' סגן הנשיא א. זגורי)

פסק דין מעניין ששם את הזרקורעל חלקם של ההורים, עורכי הדין מייצגים ועל חלוקת העומסים בבית המשפט למשפחה (במקרה זה).
עניינו של פסק הדין בתביעת אם לאכיפת הסדרי שהות, קביעת סנקציות להפרת ההסדרים וחיוב האב לקבל הדרכה הורית. כב' ביהמ"ש קבע כי המשפחה מצויה פסע לפני החרפת הפיצול בקרב הילדים ועל כן נדרשת התערבות מיידית ובסגנון טיפולי שונה מזה שננקט עד כה. נסיבות מקרה זה, וכלל הסכסוכים ההוריים בעצימות גבוהה, הובילה את ביהמ"ש למסקנה כי הדרך הראויה, היעילה והנכונה יותר לטיפול הינה להוציא את הסכסוך אל מחוץ להליך השיפוטי, לא לאפשר לעורכי הדין להמשיך ולנהל עבור הצדדים את המערכה אלא לחייבם בטיפול, וזאת באמצעות הפנייה לתיאום הורי לצרכי בניית תכנית הורות ארוכות טווח.

מצא כב' ביהמ"ש להבהיר כי "הגיעה השעה שעורכי הדין של הורים, ימצאו את האיזון העדין בין חובתם ללקוחם לבין חובתם לחברה ולביהמ"ש בהגנה על אינטרסים של ילדים בכך שיפסיקו בעצמם להסלים ו/או להעלות דרישות ועתירות שמטיבן הן פוגעניות, מקצינות את הסכסוך, מצריכות את הצד האחר לתקוף בחזרה ומרחיקות הורים מיישוב הסכסוך".

אין מקום לציניקנים

ה"ט 47226-03-20 פלוני נ' פלונית (ניתן ביום 26.3.20 מפי כב' השופט נ. פישר)

כחלק ממלחמתו חסרת הפשרות של האב באם, עושה האב שימוש ציני בקטינה בת כ-7 שנים, ומגיש הליכים ללא כל הצדקה ושכנוע בהם.
כב' ביהמ"ש קבע כי לאורך כל ההליך עולה רושם של אדם שאיננו יודע להבחין בין צרכיו ורצונותיו שלו להכפיף את האם לתכתיביו לבין צרכי הקטינה ויכולותיה.
להתרשמותו של כב' ביהמ"ש מדובר באדם אשר איננו בוחל לבוא פעם אחר פעם לבית המשפט, מקליט את בתו הקטינה ומגיש תלונות במשטרת ישראל והכל מתוך מוטיבציה שאינה ברורה.
נקבע כי התנהגותו של האב עולה כדי ניכור הורי בצורה הקשה והחמורה ביותר, ובדיוק לשם כך נועד סעיף 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות המעניק לביהמ"ש סמכות כללית לאמצעי שמירה, ובו מוסמך ביהמ"ש גם מיוזמתו הוא, לנקוט אמצעים זמניים או קבועים הנראים לו לשמירת ענייניו של קטין.

לפיכך, ביהמ"ש הורה כי המשמורת על הקטינה תהיה בידי האם לאלתר.

האם נחלק גם את הקצבה?

עמ"ש 56658-09-19 ב.ה. ואח' נ' ח' (ניתן ביום 1.3.20 מפי כב' ההרכב השופטת (בדימ') ש' דברת, השופט ג' גדעון, השופטת ג' לוין)

הצדדים, בני זוג לשעבר, נישאו בשנת 1984, והתגרשו בשנת 2002. הצדדים חתמו על הסכם גירושין שקיבל תוקף פס"ד, בשנת 2004.
ההסכם הסדיר, בין היתר, את ענייני הממון והרכוש הקשורים לנישואין, שם קבעו הצדדים כי כל זכויות מכל מין וסוג שהוא אשר הצטברו ע"ש הבעל ממקום עבודתו (שנת 1985) ועד ליום 1/01/2002, יחולקו עם בין הצדדים בחלקים שווים. ביום 19.6.2016, 14 שנים לאחר הגירושין, חתם המערער על "הסכם הדדי להפסקת יחסי עבודה", שבמסגרתו נקבע כי מיום הפסקת העבודה ועד מועד קרות האירוע הפנסיוני תשולם לבעל קצבה חודשית בסך 11,520 ₪, וכי הבעל לא יקבל פיצויי פיטורין אלא מענק ופיצויי פרישה בסך 177,656 ₪. עם הפסקת עבודתו של הבעל בחברה הגישה האישה תובענה לאכיפת הסכם הגירושין, ובהתאם להסכמות הצדדים, מונה אקטואר. לאחר שהצדדים קיבלו את חוות דעת האקטואר, התגלעה בין הצדדים מחלוקת בשאלה מה דינה של הקצבה החודשית שמקבל הבעל מהחברה (עד הגיע מועד הזכאות לפנסיה), ומה דינו של המענק שקיבל הבעל.
בית המשפט לענייני משפחה קבע כי הקצבה החודשית מהחברה והמענק הנם נכס בר-איזון לפי ההסכם משנת 2004. בית המשפט עמד על כך שבהסכם עם החברה, התשלום הוגדר כ"קצבה"
האישה תקבל חלק גם ממענק ההסתגלות שקיבל הבעל. עוד נפסק כי כספי המענק ופיצויי הפרישה הם זכות שמקום העבודה הפריש לטובת הבעל, ואין לקבל הטענה כי הצדדים נפרדו לפני 15 שנה.
מכאן הערעור.

לאחר שהצדדים צמצמו את המחלוקת רק לעניין הקצבה, בית המשפט המחוזי התמקד בשאלה המרכזית - האם הקצבה החודשית היא זכות שהצטברה ע"ש הבעל בתקופת החיים המשותפים ומשכך ברת איזון? התשובה הנה שלילית ! על פי החומר שפרשו הצדדים, ובראשם ההסכם עם החברה, אין מדובר בזכות שהצטברה ע"ש הבעל בתקופת החיים המשותפים ולא מדובר בפנסיה מוקדמת, אלא הסכם בין העובד למעסיק, מטעמיו ושיקוליו של המעסיק. ומשכך, הקצבה לא משולמת מכספים שהפריש המעסיק או מזכויות שצבר העובד בתקופת החיים המשותפים, והיא אינה נמנית על אף אחת מהזכויות המנויות בהסכם בין הצדדים, כך שאין לאישה חלק בה.