עדכון פסיקה

ינואר 2021

צו זמני שמשנה מצב קיים

רמ"ש 20-04-11859 ע.ש. נ' י.ש. (ניתן ביום 3.6.20 מפי כב' השופט ש. שוחט)

התקבל ערעור שהוגש מטעם האישה (לקוחת המשרד) על החלטת כב' ביהמ"ש לענייני משפחה לפיה ניתן צו עשה כסעד זמני לבקשת הבעל למסור סרטונים שצילמה לכאורה האישה.
כב' ביהמ"ש המחוזי (כב' השופט שאול שוחט) קבע כי מדובר בסעד זמני שמהווה למעשה חלק מהסעדים הסופיים בתביעת הבעל וניתן ע"י בימ"ש קמא טרם התבררה תביעתו וטרם הגשת כתב הגנה לתביעה ע"י האישה. עוד נקבע ע"י כב' ביהמ"ש המחוזי כי הבעל הוא שעותר לסעד מהאישה (מסירת הסרטונים לידיו) ועליו מוטלת החובה לנמק מדוע הוא זכאי לקבל סעד זה כסעד סופי במסגרת ההליך העיקרי (קל וחומר כסעד זמני), וכי החלטת ביהמ"ש קמא לוקה בהעדר הנמקה ואינה מסבירה את האדנים שעליהם הוא מושתת.
 

תיק בו ייצגו עוה"ד יהונתן קניר ועוה"ד מיכל קניר לובלין ממשרדנו. 

הבנות נ' האב – הסכמים יש לכבד

עמ"ש 22617-09-19 א' ש' נ' ב' ש' (ניתן ביום 23.12.20 מפי כב' השופט ס. ג'יוסי)

המערערות הן אחיות תאומות בגירות, בנותיו של המשיב, אשר הגישו תביעה נגדו מכוח התחייבותיו בהסכם גירושין שנחתם בינו לבין אמן.
בפסק-דינו של בית משפט קמא נקבע כי יש להפריד את הוראות ההסכם הנוגעות לעניין זה לשני חלקים: חלק ראשון המהווה חוזה לטובת צד ג', אשר יש לקרוא בד בבד עם מנגנון פירוק השיתוף – התחייבות האב לאפשר לבנותיו להמשיך ולהתגורר בבית כל עוד ירצו בכך עד יום חתונתן, ובתקופה זו עליו לדאוג לצריכהן הבסיסיים של הבנות. חלק שני אשר אינו מהווה חוזה לטובת צד ג', אינה מקימה חוזה לטובת הבנות ואינה מקנה זכות תביעה לבנות – התחייבותו של האב להמשיך לדאוג לכל צרכיהן של הבנות כפי שהיו רגילות עד לחתימת ההסכם וכפי שקיבלו אחיותיהן הגדולות. בית משפט קמא קבע כי מדובר בהצהרת כוונות כללית אשר מעידה על הצהרת כוונות בלבד. עוד נקבע כי אין מקור חוקי לחייב הורה לדאוג לילדיו מעבר לתקופת שירות החובה בצה"ל, וכי חובתו של המשיב כלפי המערערות הייתה לספק להן קורת גג ולתמוך בצרכיהן הבסיסיים אשר נקבעו על-ידי בית משפט קמא בדרך של אומדנא בסך של 1,000 ₪. 

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור חלקית וקבע כי ראשית הכל – הסכמים יש לכבד. ביהמ"ש חלק על החלוקה שיצר בית משפט קמא וקבע כי המערכת ההסכמית שהגיעו אליה הצדדים היא אחת, שלובה זו בזו, לא ניתן להפריד הסכמי גירושין לחלקים, ומלבד טענת המערערות בדבר הפרת ההסכם על-ידי המשיב בנקודה ספציפית, הוראות ההסכם בוצעו במלואן. כמו כן לא קיבל את מסקנת בימ"ש קמא לפיה חובתו של אב לדאוג לצרכיהם הבסיסיים של ילדיו חלה עד הגיעם לגיל 18: "בהמשך דיני הצדקה, מפורש חיובו של אדם לפרנס את ילדיו, ללא הגבלת גיל". לבסוף נקבע כי הסכם הגירושין עליו חתמו המשיב והאם הוא הסכם מחייב, שהוראותיו השונות, לרבות אלו הקשורות במערערות, שלובות זו בזו, ואינן ניתנות להפרדה.

מה טובתו של קטין כאשר ההורה האחד מבקש לעבור 70 ק"מ ממגורי ההורה השני? 

תלה"מ 17292-05-19 ח. נ' ח. (ניתן ביום 7.12.20 מפי כב' השופט א. שני)

תביעה להתרת מעבר מגורים של קטין בן שנתיים וחצי יחד עם אמו, יישוב הנמצא כ – 70 ק"מ ממגורי האב. חיי הנישואין של הצדדים עלו על שרטון והאם עזבה את דירת המגורים המשותפת ביחד עם הקטין להתגורר בבית הוריה ביישוב מרוחק. יש לציין, כי בין כלל ההליכים המתנהלים בין הצדדים, ניתן פסק דין בעניינם הקובע משמורת משותפת על הקטין (ערעור האם על פסק דין זה עומד תלוי). לצורכי ההכרה בנושא מקום המגורים של הקטין, ביהמ"ש בחן את הפרמטרים הקבועים בפסיקה, כאשר לדידו, השאלה המרכזית שצריכה להישאל היא מה טובתו של הקטין במצב שנוצר כאשר ההורה מבקש לעבור. ביהמ"ש הוסיף וציין כי, יש לבחון את הבקשה בשני מעגלים. במעגל הראשון יש לבחון את יכולת הקטין לעשות את המעבר, ובמעגל השני תיבחן השאלה, מה האפשרות הטובה ביותר עבור הקטין במצב שנוצר, כאשר נטל ההוכחה מוטל על ההורה המבקש לשנות את המצב הקיים,  וכי התועלת מן המעבר גדולה מן הנזק. לצורך ההכרעה בטובת הילד מינה ביהמ"ש עו"ס להכנת חוות דעת. 

ביהמ"ש מצא שלא לאמץ את חוות דעת העו"ס, אשר לפיה יש להתיר את מעברו של הקטין, וזאת לאחר שמצא כי התסקיר מתעלם מפסק הדין הקובע משמורת משותפת בידי ההורים שניהם, חוות הדעת רואה רק את צרכי האם וטובת האם גרידא, העו"ס גלשה בחוות דעתם אל עבר נושאים שלא נדרשה אליהם, שכן שאלת התרת המעבר לא נשאלה ולא נתבקשה,ואין היא בסמכות העו"ס להמליץ לגביה. ביהמ"ש התרשם כי לאם נכונות מועטה לסייע בקשר בין האב לקטין, האם אינה מקבלת ומכבדת את זמני השהות הקבועים בין האב לקטין ואינה מבינה את חשיבות הקשר ביניהם. לפיכך, ביהמ"ש סבור כי המרחק יחמיר את המצב והניתוק בין האב לקטין, ולא יאפשר לאב למלא את תפקידו ולהיות נוכח באופן משמעותי בעולמו של הקטין. במאזן השיקולים ששקל ביהמ"ש, ובגדר "הרע במיעוטו", תובענת האם לשינוי מקום מגורים נדחית.

האם ומתי יש מקום לחייב עורך דין בהוצאות אישיות?

תמ"ש 62971-09-14 ז"ל - באמצעות היורש פלוני (המנוח) ואח' נ' אלמוני ואח' (ניתן ביום 2.12.20 מפי כב' השופט ט. פפרני)

לאורך כל ההליך המשפטי, במסגרת כתבי טענות שהוגשו על ידי עו"ד המייצג את התובעת לבית המשפט, נכללו אמירות והאשמות קשות וחמורות כלפי גורמים שונים בתיק, כולל גורמי שפיטה. ביהמ"ש נתן התראות מס' פעמים אודות אופן הניסוח אשר יש בו משום השתלחות, ביזוי ופגיעה קשה במערכת המשפט, כאשר למרבה הצער, ההתבטאויות לא פסקו פעם אחר פעם. 

עורך הדין הוא חלק בלתי נפרד ממערכת המשפט. ישנה חלוקה ברורה בין ביקורת לגיטימית ומותרת, לבין השתלחות וביזוי מערכת המשפט אשר לא ניתן להשלים עמה. במקרה זה, עוה"ד המייצג את התובעת העלה אמירות קשות, מבזות ומשתלחות כלפי ביהמ"ש וגורמי שפיטה אחרים, כאשר להתרשמותו של ביהמ"ש מטרתו הייתה ליצור אווירת כאוס כללית, חוסר וודאות ואיבוד האמון בבסיס שיטת המשפט, כשאין ליתן יד ואין לאפשר אופן פעולה מעין זה. בהחלטה קודמת, התריע ואפשר ביהמ"ש לעוה"ד לנמק ולהסביר מדוע לא יחויב בהוצאות אישיות, תחת שיתחייב לחדול מטענותיו הקשות והמבזות, ואף על פי כן, המשיך עוה"ד ואף העלה את רף ההשתלחות ועןצמת הטענות. 

ביהמ"ש חייב את עוה"ד בהוצאות אישיות בסכום מתון בסך 2,500 ש"ח, אשר ישולמו לקופת המדינה, תוך תקווה כי המסר יופנם.

תובענה למינוי אפוטרופוס הוא הצעד החריף ביותר ויש להיזהר ממנו 

א"פ 48677-08-20 ס.ל. נ' ר.ל. והיועמ"ש (ניתן היום 14.12.20 מפי כב' השופט א. זגורי)

בתה של אלמונית הגישה תביעה למינויה כאפוטרופוסית לאמה, כשלטענתה במשך 26 שנים מטפלת באמה באופן קבוע ודואגת לכל ענייניה. עוד טענה הבת כי חלה התדרדרות מהירה במצבה הבריאותי והקוגניטיבי של אלמונית כתוצאה ממס' אירועים בריאותיים שונים. כן טענה הבת כי מזה שנתיים וחצי היתה מיופת כח בחשבון הבנק של אמה. מנגד, עמדו אחיה של התובעת ואחייניתה (נכדתה של אלמונית), אשר התנגדו לבקשה, בטענה שאלמונית כשירה לחלוטין ומטופלת היטב על ידי נכדתה. התובעת טענה כי היא חוששת שהנכדה תשתלט על רכוש אמה. ביהמ"ש הזמין תסקיר סעד ומינה לאלמונית אפוטרופא לדין מטעם הלשכה לסיוע משפטי. תסקיר הסעד הוגש ולפיו אלמונית מתמצאת בזמן, במקום, ובסיטואציה והיא מודעת למצבה, כמו כן, בדיון במעמד הצדדים התרשם ביהמ"ש באופן חד משמעי כי אלמונית אינה זקוקה למינוי אפוטרופוס והיא יכולה לנהל את ענייניה בכוחות עצמה.

"מקום שאדם הוא עצמאי לחלוטין מתנהל בעצמו, מקבל החלטות ביחס לעצמו באופן עצמאי, וכל גורמי המקצוע סבורים שהוא לא זקוק לאפוטרופוס, יש בעצם נקיטת הליך אפוטרופסות משום פגיעה באוטונומיה של אותו אדם". בקשה למנות אפוטרופוס לאדם הינה הצעד החריף ביותר שניתן לנקוט בו כאמצעי הגנתי על ענייניו, ויש לשקול צעדים המגבילים פחות את האוטונומיה של האדם וגם פוגעים פחות בפרטיותו ובכבודו.

ביהמ"ש התרשם שהעובדה שבתה של אלמונית סבורה כי נכדתה עלולה להשתלט על רכושה, אין בה כדי להוות הצדקה לנקוט בהליך של אפוטרופסות ולא כל שכן, להיענות לסעד שכזה. המבקשת יכולה היתה לנקוט בשלל אמצעים פוגעניים פחות כמו בקשה למינוי אפוטרופוס לדין לאמה, רישום הערת אזהרה על דירתה, אך בחרה שלא לעשות כן, כל זאת כאשר המבקשת עצמה מצויה בניגוד עניינים חריף הואיל והיא עצמה עושה שימוש בלעדי בדירתה היחידה של אמה. ביהמ"ש קבע כי בנסיבות שהובאו לפניו אין מקום לנקוט בצעד הדרסטי של בקשה למנות אפוטרופוס על כל עניינה של אלמונית, וביקש להזהיר מכך שהליך אפוטרופסות יהפוך לבמה להצגת טענות במיצוי סכסוך משפחתי בין צדדים כאשר טובתו של האדם שבעניינו הוגשה בקשה תידחק לקרן זווית.

הסכם גירושין, כתב ערבות ולקינוח - תביעת מזונות והודעה צד ג'

תמ"ש 484-03-20 מ נ' מ ואח' (ניתן ביום 1.12.20 מפי כב' השופטת נ. רוסמן גליס)

תביעת מזונות שהגישה האם בשם שלושה קטינים כנגד אביהם, כחודשיים לאחר אישור הסכם גירושין, אשר לפיו האב חויב בסך 2,000 ₪ (מזונות ומדור) לחודש לכל קטין, ובנוסף, מחציות בגין הוצאות שאינן תלויות שהות.  על פי ההסכם בין הצדדים, הוונו ונפרעו מזונות ומדור הקטינים במעמד הגט, על מנת לאפשר לאשה להשלים את רכישת חלקו של האיש בדירה. להסכם הגירושין צורף כתב ערבות מאת הנתבעים, אחיה של האם, שם התחייבו כי ישפו את האיש בגין כל סכום בו יחויב מכוח כל תביעה שתוגש נגדו על ידי האם, באופן מיידי וללא צורך לנקוט בכל הליך נפרד שהוא למימוש הערבות. האיש הגיע הודעת צד ג' כנגד אחיי האם, הנתבעים. 

בתביעת המזונות: טענה האם כי סכום המזונות והמדור המהוונים מקפח במיוחד, צורכי הקטינים לא נבחנו מעולם ומשכך אין המדובר בתביעה להגדלת מזונות אלא בתביעת מזונות ראשונית וכי חתמה על הסכם הגירושין באילוץ. נקבע כי האם לא התייחסה בתביעת המזונות כלל ועיקר לסכום המזונות והמדור אותו קיבלה מראש, והתעלמה מהתחייבות האב בדבר תשלום מחצית מכל ההוצאות שאינן תלויות שהות של הקטינים. נקבע כי נטל הראיה, בדבר היותם של הסדרי מזונות הקטינים בהסכם הגירושים מקפחים לא הורם. נקבע כי משעה שדמי המזונות או חלקם כבר שולמו מראש באופן מהוון לידי האם ולא הונחו בפני ביהמ"ש נתונים לשם קביעת החלק שהוון מראש, לא ניתן לקבוע מזונות מבלי להידרש להליך משפטי נפרד. 

הודעת צד ג': בכתב ההגנה מטעם הנתבעים (אחי-האם) טענו  כי משעה שכתב הערבות מגלה מידת תלות ניכרת של התחייבות ערב להתחייבות האם, אזי עם ביטול התחייבות האם, מטעמים של תקנת הציבור, בטלה גם התחייבות הערב. טענות האם והנתבעים ולפיהן הסכם הגירושין מקפח ונחתם תחת סוג של "עושק" מניחה נטל הוכחה כבד על כתפיהם, עת המדובר בהסכם אשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין בבימ"ש זה, כחודשיים קודם להגשת תביעת המזונות. האם ניהלה מו"מ עם האיש, כשהיא מיוצגת על ידי שני עורכי דין (המייצגים אותה גם בהליך זה), וזאת לאחר שמגוריהם הופרדו ושהיא נותרה בבית המגורים, כך שביהמ"ש לא שוכנע כי האם חתמה על הסכם הגירושין מתוך תנאי לחץ או מצוקה.  כמו כן, נקבע כי "כתב הערבות" שצורף להסכם הגירושין הנו חוזה, ולא די להסתפק בכותרתו אלא יש לבחון את מהותו. 

ביהמ"ש נעתר להודעת צד ג' והורה כי על הנתבעים לשלם לתובע יחד ולחוד כל סכום, אותו יתבע ו/או יידרש התובע לשלם בגין מזונות הקטינים, מעבר לסכומים אותם עליו לשלם בהתאם להסכם הגירושין, וקבע כי מזונות כל קטין, חלקו במדור ובהוצאות אחזקת המדור, יעמדו ממועד הגשת תביעת המזונות ואילך על הסך של 2,000 ₪, לפי האמור בהסכם.