עדכון פסיקה

נובמבר 2021

האם יש צורך בקבלת אישור ביהמ"ש להענקת מתנה במקרקעין לקטין?

תמ"ש 66183-07-17 פלוני נ' אלמונים (ניתן ביום 1.11.21 מפי כב' השופטת ל. דהן חיון)

התובע הגיש עתירה נגד אחיו (הנתבע 1) ואביו (הנתבע 2), לפיה הסכם מתנה שנערך בינו לבין אביו עת היה כבן 15, לפיו העביר לו האב זכויות במקרקעין, גובר על הסכם מתנה שנערך כשנה לאחר מכן, ביחס לאותם מקרקעין, בין האב לאחיו. ראשית, שתי העסקאות לא הסתיימו ברישום ולכן מדובר ב"התחייבות לתת מתנה". שנית, לפי הוראת סעיף 20(5) לחוק הכשרות פעולה משפטית בין קטין להוריו כלולה בפעולות הדורשות את אישור ביהמ"ש כתנאי לתוקפן, והחריג לכך הענקת מתנה. ביהמ"ש בחן האם הענקת מתנה במקרקעין פטורה אף היא מאישור ביהמ"ש. לעמדת ביהמ"ש, נוכח הוראות סעיף 20 לחוק הכשרות, עת המדובר בזכויות מקרקעין, קיימת חובת אישור ביהמ"ש גם כאשר עסקינן בהענקת זכויות במתנה וללא תמורה. כמו כן, כל עוד לא ניתן אישור ביהמ"ש להענקת המתנה במקרקעין, המדובר בהתחייבות לתת מתנה שתיכנס לתוקף רק עם קבלת אישור ביהמ"ש, ולחילופין עת בגר מקבל המתנה. 

ביהמ"ש קבע כי התחייבות האב להענקת מתנה לתובע עת היה קטין דרשה אישור ביהמ"ש. משזה לא ניתן, ההתחייבות אינה ברת תוקף.

פגיעה בפרטיות ועשיית משפט צדק

רמ"ש 34259-07-21 א' נ' ל' (ניתן ביום 2.11.21 מפי כב' השופטת א. אלון)

בקשת רשות ערעור על שתי החלטות בית משפט לענייני משפחה: האחת בעניין המועד הקובע והשנייה בעניין צו הסרת חיסיון שניתן לתקופת החיים המשותפים ועד שנה אחרי המועד הקובע. שאלת האיזון הראוי בין פרטיות האיש לעשיית צדק וחקר האמת, היא השאלה שעמדה בפני ביהמ"ש. ביהמ"ש קבע כי ישנה חשיבות בגילוי המידע וכי הונחה תשתית עובדתית לכאורית המצדיקה את גילוי המידע. כמו כן, קבע ביהמ"ש כי נוכח הטענות כי מקורות המימון של הנכסים אותם רכש האיש הנם לכאורה מהלוואות פרטיות, לא ניתן לחשוף את המידע תוך הישענות על ראיות חלופיות שלא יפגעו בפרטיות האיש. לבסוף קבע ביהמ"ש כי ככלל, יש לכוון לכך כי המועד שנקבע לעניין הסרת צו חיסיון בבית משפט יחפוף את התקופה מיום השיתוף ועד למועד הקובע. עם זאת "דרישת ההלימות אינה מחייבת עמידה דווקנית במועד הקובע, וכל סטייה מן המועד האמור תלויה בנסיבותיו הפרטניות של המקרה הספציפי הנדון בפני בית המשפט". בעניין זה, מדובר בשנה לאחר הפירוד בה רכש האיש 3 נכסי מקרקעין, תוך שקיימת מחלוקת בין הצדדים לגבי המועד הקובע.

לאור נסיבות המקרה הספציפי בתיק ולאור העובדה שהצו שניתן להסרת החיסיון עוסק בעניינים הקשורים לתחום הכלכלי כספי של בעלי הדין עצמם בתביעות הרכוש - אזי ההחלטה לעניין צו הסרת החיסיון אכן נמצאת במתחם הסבירות השיפוטית.

מתנה שהסתבכה

תמ"ש 28251-09-19 ש.ע.ל נ' א.ע. (ניתן ביום 4.11.21 מפי כב' השופטת ס. אופק)

עתירה במסגרתה עתרה התובעת להצהיר על ביטול העברת זכויותיה בדירה ללא תמורה, שהעניקה לבנה הצעיר, הנתבע. ומנגד, לאשרר עסקת מתנה מאוחרת שנעשתה בנוגע לאותה דירה ולהצהיר, כי בעל הזכויות הבלעדי בדירה הוא בנה הבכור של התובעת. לאחר אירועים רבים וסבוכים שהביאו את התובעת להיות הבעלים על הדירה נשוא פס"ד זה, פנתה התובעת יחד עם בנה הבכור למשרד עו"ד על מנת לבצע העברה של זכויותיה בדירה ללא תמורה על שמו, כאשר באותו מועד התובעת רשמה בכתב ידה כי זהו רצונה ואף נערכו תצהירי מתנה בכתב, לצורך ביצוע העברה. הבן  חתם על תצהיר מקבל המתנה, אולם, מסיבות שנויות במחלוקת, באותו מועד לא חתמה התובעת על תצהיר נותן המתנה. אולם, חרף האמור לעיל, כשלושה חודשים לאחר מכן, פנתה התובעת יחד עם בנה הצעיר למשרד עו"ד אחר, וחתמה בפניו על ייפוי כוח בלתי חוזר ותצהיר מתנה, לפיו היא מעבירה ללא תמורה את מלוא זכויותיה בדירה. עסקת זו דווחה לשלטונות המס בסמוך לאחר החתימה על תצהיר המתנה. מיד לאחר מכן, נמלכה התובעת בדעתה, חזרה בה מכוונתה לתת לנתבע את הדירה במתנה, חתמה על הצהרה, ביקשה להעביר את הדירה לבנה הבכור, ופנתה לעו"ד נוסף וחתמה בפניו על מסמכים להעברה ללא תמורה של הדירה לבנה הבכור. עסקה זו הושלמה ברישום כעסקת העברה ללא תמורה ע"ש הבן הבכור בלשכת רישום המקרקעין. בשלב הראשון, בחן ביהמ"ש את טענות התובעת בדבר תוקפה של עסקת המתנה לבנה הצעיר, האם הייתה קיימת גמירות דעת מצד התובעת והאם עסקת המתנה בטלה בשל פגמים שנפלו בה. בשלב השני, בחן ביהמ"ש את "דבר המתנה" ואת טיבה. 

לאחר בחינה מעמיקה של נסיבות העניין, נקבע כי התובעת לא הוכיחה כי היה פגם ברצון או בגמירות הדעת שלה ביחס לעסקת המתנה לבנה הצעיר, לא הוכחה קיומה של השפעה בלתי הוגנת, לא הוכחה הטענה בדבר קיומה של כפיה או עושק וכי לא נפלה טעות. עם זאת, נקבע כי מדובר כי בהתחייבות ליתן מתנה כאשר התובעת היתה רשאית לחזור בה. ביהמ"ש קיבל את התביעה למתן פס"ד הצהרתי והורה כי תצהירי המתנה לבן הצעיר בטלים.

22 שנים משותפות, פערי הכנסות עמוקים ו - 3 שנות מזונות משקמים

תלה"מ 20-05-48970 פלונית נ' פלוני (ניתן ביום 10.11.21 מפי כב' השופטת א. מירז)

לאחר למעלה מ – 20 שנים משותפות כידועים בציבור ושני ילדים משותפים, עלו יחסי הצדדים על שרטון והסכסוך הניב מספר הליכים משפטיים. הצדדים השכילו להגיע להסכמות בהקשר לכל הסוגיות שרבצו לפתחם, למעט בסוגיית המזונות, לגביה לא הגיעו לעמק השווה.  לטענת האישה, בתחילת הדרך הנתבע היה גרוש בן 41 והתובעת רווקה בת 25 ובמשך כל שנות הזוגיות שימשה בת זוג ואם למופת, ובמשך כל השנים הנתבע לקח על עצמו את פרנסת הבית והילדים וסיפק להם רמת חיים גבוהה, והם לא ידעו מחסור.  מנגד, התובעת נטלה על עצמה את ניהול משק הבית וגידול הילדים. האיש טען כי הצדדים חתמו על הסכם ממון לפיו, בין היתר, הוסכם כי הוא יישא במלוא הוצאות המחייה וכי במידה והאישה תצא לעבוד מחצית משכרה יופקד כחסכון לילדים ומחצית לשימושה, כאשר בפועל שמרה לעצמה את מלוא שכרה. לפיכך, לשיטתו של האיש, עתירת האישה למזונות משקמים, זכות שלא הסכימו עליה צדדים בהסכם הממון, חותרת תחת ההסכם.

ביהמ"ש מצא שיש לקבל את התביעה ולפסוק לתובעת מזונות משקמים, והעמיד את הכרעתו על שני נימוקי עיקריים - הפער הכלכלי העמוק בין הצדדים והסתמכות התובעת על נשיאת הנתבע במלוא הוצאותיה בחייה, כשם שעשה במשך 22 שנים. עוד קבע ביהמ"ש כי אין ללמוד מהסכם הממון ויתור מצד האישה על מזונותיה, שכן לא היה בו ויתור מפורש. נפסק כי האיש יישא במזונות משקמים לידי התובעת, בשיעור 3,000 ש"ח לחודש ממועד הפרדת המגורים ולמשך 3 שנים.