עדכוני פסיקה

ינואר 2019

הפחתת מזונות # 1 

עמ"ש (חי') 53288-03-18 פלוני נ' פלונית (ניתן ביום 13.11.18 מפי כב' השופט ח. שרעבי)

שינוי בשיעור המזונות הפסוק ייעשה בכפוף לשלושה תנאים מצטברים: הצדדים השאירו פתח במפורש או מכללא לשינוי נסיבות – אשר יפורש באופן דווקני, מבקש השינוי פעל בתום לב, עקב השינוי המהותי בנסיבות לא יהיה זה צודק להשאיר את פסק הדין על כנו, שמא ייווצר עיוות דין.

בית המשפט המחוזי דחה את ערעור האב קובע כי במקרה שלפניו לא הוכח שינוי נסיבות מהותי במצבו הכלכלי של האב (הרעה) לעומת מצבה הכלכלי של האם (שיפור). כמו כן, האב התנהל בחוסר תום לב ולא הוכחה שטענה למרדנות או סרבנות הקשר מצד הקטינים נובעים מסיבה הקשורה בהם בלבד וכי לו עצמו אין "חלק ונחלה" בגורמים לשפל ביחסים עם הילדים.

הפחתת מזונות # 2

תלה"מ 54788-02-18 ע' נ' ע' (ניתן ביום 16.11.18 מפי כב' השופט ש. בר יוסף)

בכל הנוגע למקרים בהם מוגשת תביעה להפחתת מזונות שנקבעו בפסה"ד חלוט טרם הלכת בע"מ 919/15, ביהמ"ש סבור, כי ההלכה החדשה כשלעצמה הינה עילה לבחינת דמי המזונות וזאת מהטעמים הבאים: מדובר בעילה שנבחנת בכל עת מחדש ולכן יסוד ההסתמכות קטן, שינוי נסיבות מהותי מקטין אף הוא את מידת ההסתמכות על אותו פס"ד, הלכת בע"מ 919/15 שינה מן היסוד את האופן בו נפסקים מזונות ילדים מעל גיל 6.

בפסה"ד נקבע כי ההכרה בבע"מ 919/15 כשינוי נסיבות לגבי פסקי דין שנתנו לפניו, היא תנאי הכרחי אך לא מספיק, ויש לבחון נסיבות רלוונטיות נוספות: מהי מידת ההסתמכות על החיוב הפסוק, מועד מתן פסק הדין ביחס לפסיקה בבע"מ 919/15, והאם הובאו בחשבון שיקולים שהפכו לימים חלק מההלכה שנפסקה בבע"מ 919/15. נטל הראיה המשני לשכנע, כי אין לשנות את החיוב הפסוק בשל נסיבותיו הספציפיות של המקרה הנדון מוטל על כתפי הנתבע/ת, ככל שהוכחו נסיבות כאמור (והנטל אינו מכביד) יחזור וירבוץ נטל הראיה על כתפי התובע/ת להוכיח כי ישנו פער מהותי בין סכום החיוב מושא התביעה לזה שסביר כי היה נפסק לפי בע"מ 919/15. ביישום מקרה זה, נמצא כי אין מקום להפחתה של דמי המזונות הפסוקים במקרה דנא.

צוואה משותפת שאינה הדדית

ת"ע (ת"א) 9026-07-17 ח.נ נ' א.א .א (ניתן ביום 6.11.18 מפי כב' השופטת ש. גליק)

צוואת המנוחה, נחתמה כצוואה משותפת שאינה הדדית יחד עם בעלה המנוח בפני נוטריון. בצוואה המשותפת, הצהירו שני המנוחים כי הרכוש משותף להם וכי כל אחד מהם נותן במתנה גמורה את נכסיו למוטבים עפ"י הצוואה ואולם כלל חלוקת הנכסים בפועל יהיה רק לאחר הסתלקות שניהם. המנוח נפטר לפני המנוחה, ומוגשת תביעה לקיום צוואת מנוחה, והתנגדות לה.

בין מלומדי המשפט נפלה מחלוקת בין פרופ' טדסקי הסבור שאין במשפט בישראל הכרה באינסטיטוט של צוואה משותפת (שאינה הדדית) ולעומתו פרופ' שילה סבור שניתן להכיר בצוואה משותפת. בין שתי הגישות, כב' ביהמ"ש אימץ את גישתו של פרופ' שילה, שהיא גישה "ליברלית" יותר, העולה בקנה אחד עם הפרשנות המהותית (ולא הצורנית) לדיני צוואות. ביהמ"ש קבע כי צוואת המנוחה היא צוואה משותפת, שאינה הדדית במסמך אחד, כאשר ההתייחסות תהיה (חרף המסמך האחד) אל כל מצווה בנפרד.

בזבוז זמן

ת"ע 20096-04-12 אליאס נ' האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח' (ניתן ביום 2.3.18 מפי כב' השופטת א. נחמיאס)

מה דינו של בעל דין אשר אינו מקיים החלטות שיפוטיות, מגיש בקשות חוזרות ונשנות למתן ארכה להגשת תצהירים ולדחיית מועדי דיון באופן שאינו מאפשר לבית המשפט לעשות את מלאכתו?

אל מול האינטרס הציבורי והפרטי בשמירה על תקינות ההליך השיפוטי, ניצבים זכויות ואינטרסים נוגדים, ובהם – זכות הגישה לערכאות וזכותו של בעל-דין לקבל הזדמנות מלאה לבירור עניינו בבית-המשפט. בפסק דין זה מדובר בהליכים המתנהלים כ-6 שנים, כאשר במהלך השנה וחצי האחרונות, לא נעשה בהם דבר ממשי. בעוד שביהמ"ש עשה כל שביכולתו לקדם את ההליך, התנהלות התובעים אינה מאפשרת לנהל את ההליכים ואינה מאפשרת לביהמ"ש לבצע את מלאכתו.

נפסק כי נסיבות המקרה מצדיקות לבכר את האינטרס הציבורי והמערכתי, שעה שיש בהתנהלות התובעים כמפורט לעיל משום זלזול חמור בהליכי המשפט באופן שאינו מאפשר ניהול ההליך והכרעה במחלוקות אשר התובעים הם המבקשים הכרעה בהן, ונוכח בקשת הנתבע למחיקת התביעות בלבד, יש מקום להורות על מחיקתן תוך פסיקת הוצאות, וככל שהתובעים יבחרו בעתיד לחדש את ההליכים ולהגיש כנגד תביעות בגין אותן עילות שהוגשו בתיקים שבכותרת – יחויב כל אחד מהם בתשלום הוצאות משפט, ותשלום ההוצאות יהווה תנאי לניהול התובענות החדשות, ככל שתוגשנה.