עדכון פסיקה

פברואר 2022

החלת עקרונות בע"מ 919/15 על בני זוג שאינם יהודים

רמ"ש 18027-01-22 פלונית נ' פלוני (ניתן ביום 30.1.22 מפי כב' השופט נ. סילמן)

התקבל פס"ד לטובת אב (לקוח המשרד), לפיו כב' בימ"ש לענייני משפחה החיל את בע"מ 919/15 על ילדים שאינם יהודים (בני הדת הנוצרית). בקשת רשות ערעור שהגישה האם על החלטה זו נדחתה, לאחר שביהמ"ש המחוזי מצא לדון בה כבערעור, תוך שהוא קובע באופן תקדימי כי "בדין קבע ביהמ"ש קמא כי יש להחיל עקרונות שהותוו בבע"מ 919/15 חרף שמדובר בצדדים שאינם יהודים, תוך התייחסות להכנסות הצדדים וזמני השהות עמם".

בתיק ייצגו עוה"ד יהונתן קניר ועוה"ד שי גבאי ממשרדנו.

תביעה למתן פיצויים בגין צו עיכוב יציאה מן הארץ

תלה"מ (חיפה) 69807-03-19 פלוני נ' פלונית (ניתן ביום 16.2.22 מפי כב' השופטת א. מירז)

תביעה לפיצויים בסך 100,000 ש"ח שהגיש התובע נגד אשתו לשעבר, בגין נזקים כספיים שנגרמו לו לטענתו, בעקבות צו עיכוב יציאה מהארץ שניתן נגדו לבקשתה במסגרת תיק מזונות. לאחר גירושי הצדדים, התובע העתיק את מגוריו לחו"ל יחד עם רעייתו החדשה ובתם המשותפת. באחד מביקוריו בארץ יחד עם משפחתו החדשה, הגישה הנתבעת בקשה לעכב את יציאתו מן הארץ, אשר התקבלה בו ביום. לטענת התובע, באופן מפתיע ומבלי שמעולם פנתה אליו בדרישת תשלום, פתחה הנתבעת תיק הוצל"פ בחוסר תום לב מתוך כוונה לגרום לו נזק, בגין חוב מזונות ותשלומים שביצעה עבור הקטינות, למרות, שלטענתו, עמד תמיד בתשלומי המזונות, ללא פיגורים, ואף נתן מעל ומעבר לנקוב בהסכם. לטענת הנתבעת, היא פנתה אל התובע מספר פעמים באמצעות הדוא"ל, והפצירה בו להשלים את דמי המזונות, שאם לא כן תפנה ללשכת ההוצל"פ. לאחר ששלח לה התובע דוא"ל, בו הזכיר לה ש"אינו חי בארץ והוא עבד רק במזומן", הבינה שאין בדעתו להשלים את דמי המזונות. לפיכך, פנתה לפתיחת התיק, כאשר במזכירות ההוצל"פ הוסבר לה שמאחר והתובע מתגורר בחו"ל, אפשר להוציא נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ. התובע הכתיר תביעתו כתביעה נזיקית, ומהותה "נזיקין והשבה", אלא שבמישור המשפטי, התובע אינו מהלך במתווה של עוולת הרשלנות. טענות התובע אינן מתכתבות עם הסעד הנזיקי ומרכיביו, כתב התביעה שותק והתובע אינו עומד על עוולה כזו או אחרת שקמה בעקבות המעשים או המחדלים המיוחסים לנתבעת. 

לאחר שחקר את הצדדים, קבע ביהמ"ש כי תיק ההוצאה לפועל נפתח כדין ועל פי דין, ומתוקף חוב מזונות שריר וקיים אותו יצר התובע במחדלו לשלם את מלוא סכום מזונות הבנות לפי ההסכם, ומתוקף החלטתו החד-צדדית לקזז ללא זכות או הסכמה ממזונות הבנות. נפסק כי חוב המזונות לא היה בבחינת חוב שווא שנולד לצרכי פתיחת התיק, כי אם חוב אמת, שהצטבר ביודעין על ידי התובע, שבחר לקזז ממזונות הקטינות באופן חד צדדי. בית המשפט מצא עוד שלא היה בהגשת הבקשה למתן הצו משום ניסיון מכוון לגרום לתובע נזק בטענות שווא, כי אם בהגשת בקשה לגיטימית העומדת לרשות זוכה בתיק מזונות. בתוך כך נדחתה תביעתו של התובע ונדחו טענותיו הקונקרטיות, והוא אף חויב בהוצאות משפט לטובת הנתבעת.

מעשה ביום שאחרי הגירושין #1 תביעה למתן פס"ד הצהרתי על זכויות בדירה הרשומה ע"ש האישה

תלה"מ (אשדוד) 15309-09-19 א.ל נ' ב.ש.ל (ניתן ביום 13.2.22 מפי כב' השופטת ע. גיא)

תביעה רכושית במסגרתה עתר האיש לקבוע כי הוא זכאי למחצית מכלל הזכויות הרשומות על שם הנתבעת, אשתו לשעבר, לרבות זכויות מדירה הרשומה על שמה וזכויות סוציאליות. השנייה, תביעה לביטול הסכם, במסגרתה עתר האיש לקבוע כי הסכם הגירושין שנחתם בין הצדדים ואושר על ידי בית משפט לענייני משפחה בטל מחמת פגמים בכריתתו. הצדדים נישאו לראשונה בשנת 1979, נולדו להם שני ילדים והם התגרשו לאחר 5 שנים. בהיותם גרושים, קיבלה האישה זכויות בדירת עמיגור ("הדירה הראשונה"). כשנתיים לאחר הגירושין, התחתנו בני הזוג בשנית, ונולד בנם השלישי. לאחר כ – 8 שנים, הגישה האישה תביעה לאחזקת ילדים ומזונותיהם וטענה כי קיים נתק בין בני הזוג והם חיים בחדרים נפרדים. כמה ימים לאחר מכן, הצדדים חתמו על הסכם שבמסגרתו נקבע כי זכותו של התובע בדירה הראשונה תועבר לידי האישה, כך שהאישה והילדים יוכלו להמשיך ולהתגורר בדירה. כמו כן, נקבע כי כל יתר הכספים והזכויות יישארו ע"ש ובבעלות הצדדים, תוך שלכל צד לא תהא זכות בחלקו של הצד שכנגד". ההסכם אושר בבית משפט וכחצי שנה לאחר מכן הצדדים התגרשו. כעבור זמן, מומשו זכויות רכישת הדירה הראשונה והיא נרשמה על שם האישה בלבד. האיש עזב את הארץ ובשובו חזר להתגורר בדירה הראשונה הרשומה על שם האישה. לאחר מכן, נמכרה הדירה הראשונה ובמקומה נרכשה דירה חדשה ("הדירה השנייה"). התובע טוען כי חרף הגירושין, הצדדים המשיכו לחיות כבני זוג לכל דבר וקיימו משק בית משותף והגירושין, וכי זכות המגורים בדירה הראשונה נרשמה לתובעת מתוקף היותה "אם חד הורית" בלבד. לטענתו, דין ההסכם להתבטל מאחר והצדדים המשיכו בחיי שיתוף עד למועד הגשת התביעות ויש לבטלו מחמת התנהגותם, לפיה ההסכם הפך לאות מתה.

בין הצדדים קיימות מספר מחלוקות כאשר העיקריות שבהן, נפקות הגירושין, מעמדם המשפטי של הצדדים לאחר גירושיהם השניים, מעמדו של ההסכם ומתי, אם בכלל חזרו לחיות יחד. תחילה, ביהמ"ש נדרש לשאלה האם הקשר שקיימו הצדדים לאחר מועד סידור הגט השני השתכלל לקשר של "ידועים בציבור" - כאשר התשובה על כך ניתנה בחיוב. לאחר מכן, בחן ביהמ"ש האם התקיים שיתוף רכושי בין הצדדים בנכסים להם עתר בתביעתו - וקבע כי על אף שהצדדים ניהלו יחידה כלכלית משותפת לצורך ניהולו של משק הבית המשותף, שיתוף זה חלש על חלק מרכושם של בני הזוג ולא על כלל רכושה. ביחס להסכם הגירושין נפסק כי עומד בעינו, שכן התובע לא עמד בנטל ההוכחה לפגמים בהסכם. ביחס לדירת המגורים נפסק כי עלה בידי האיש להוכיח כוונת שיתוף בדירת המגורים בין בני הזוג, הגם שהדירה לא נרשמה על שמו מלכתחילה ואין בעובדה שלבני הזוג היו חשבונות בנק נפרדים, בכדי להפריך המסקנה. משכך, נפסק כי זכאי האיש למחצית הזכויות בדירת המגורים. בית המשפט קבע שצדק הרשם שלא המשיך את החיוב גם לאחר סגירת תיק יישוב הסכסוך.

מעשה ביום שאחרי הגירושין #2 תביעה לביטול הסכם גירושין ומתן תוקף פס"ד להסכם חדש

תלה"מ (ירושלים) 15293-03-20 אלמוני נ' פלונית (ניתן היום 9.2.22 מפי כב' השופטת ד. בן דור ליבל)

הצדדים נישאו זל"ז כדמו"י  ומנשואיהם נולדו להם חמישה ילדים (כיום כולם בגירים), ולאחר 26 שנים משותפות הם התגרשו זה מזו. קודם לסידור הגט בין הצדדים, אושר בפסק דין בפני בית הדין הרבני האזורי בירושלים הסכם גירושין משנת 2006, בו הסכימו הצדדים שהתובע יעזוב את הבית בירושלים עם סידור הגט והנתבעת תמשיך להתגורר בו עם הילדים, כאשר "הבית ימשיך להיות בבעלות שני הצדדים" והאיש מתחייב שלא לדרוש את פירוק השיתוף בבית. לאחר אישור ההסכם, וכבר במועד סידור הגט, שב התובע להתגורר בבית בחדר נפרד. מאז, ועד שנת 2019 התגוררו הצדדים יחד בבית בחדרים נפרדים. בשנת 2015, בעודם מתגוררים תחת קורת גג אחת חתמו הצדדים על הסכם חדש (2015) שלא אושר כהסכם ממון. בהסכם זה הסכימו הצדדים על הפרדת הבית לשתי יחידות נפרדות, חלוקת המגורים בבית בעין לשתי היחידות הנפרדות וללא הפרעה זה לזו, וכי במידה ואחד מהצדדים יפר את החוזה הבית ימכר ויחולק 50% בין שני הצדדים לפי שווי הבית בעת המכירה. כעבור 3 שנים, פנתה האישה ללשכת ההוצאה לפועל לאכיפת פסק הדין (משנת 2006) בדרך של פינוי התובע מהבית. האיש עתר לפירוק שיתוף בבית מכוחו של ההסכם החדש, ולהצהיר על בטלות סעיפים בהסכם הגירושין ומתן תוקף של פסק דין להסכם החדש. לטענת האישה ההסכם החדש אינו תקף והסכם הגירושין לא בוטל או שונה בהסכם אחר שאושר על ידי בית הדין הרבני כנדרש בהוראות הסכם הגירושין. האם עומדת לאיש זכות לעתור לפירוק שיתוף בבית? מה תוקפו של ההסכם החדש – האם המדובר בהסכם ממון והאם הוא תקף? לטענת האיש, ההסכם החדש תקף הגם שלא אושר כהסכם ממון על ידי ערכאה שיפוטית. לטענת הנתבעת, ההסכם החדש נעדר תוקף משלא אושר בערכאה שיפוטית כנדרש בדין וכנדרש בהוראת הסכם הגירושין, ולא ניתן לאשרו בהעדר הסכמתה לכך. ובנוסף – לטענתה, יש לבטל את ההסכם בגין פגמים שנפלו בכריתתו. 

ביהמ"ש קבע כי לא כל הסדר בין בני-זוג מקבל מעמד של הסכם ממון המצריך אישור בית-המשפט. ההסכם החדש לא נועד להסדיר את שאלת איזון המשאבים במקרה של גירושין או מוות, אלא נועד לתת תשובה לסוגיה נקודתית שעלתה בין הצדדים לאחר הגט, ולאחר תשע שנים של מגורים משותפים תחת קורת גג אחת, להפרדת המגורים ביחידות נפרדות או פירוק שיתוף. כבר נפסק כי "הסכם שעורכים בני זוג שכבר התגרשו זו מזה אינו הסכם ממון והוא אינו מחוייב באישור שיפוטי כפי שהסכם ממון בין בני זוג נשואים תלוי בו", ועל כן, המסקנה שהגיע אליה ביהמ"ש היא שההסכם החדש בענייננו לא נדרש לאישור כתנאי לתוקפו. עוד נקבע כי על האישה הנטל להוכיח שההסכם החדש בטל מפאת פגם בכריתתו, ולא עלה בידיה של האישה כל הוכחה וכל עילה לבטלו. כמו כן, התרשם ביהמ"ש כי ההסכם החדש שיקף פעולות שכבר בוצעו על ידי הצדדים, תוך ששניהם הסתמכו על הוראותיו וביצעו את הוראותיו משך למעלה משלוש שנים לאחר כריתתו. לאור האמור לעיל ביהמ"ש נעתר לתביעה והורה על פירוק השיתוף בבית.